Pomáháme lidem se zdravotním postižením zpátky do zaměstnání

Každý příběh je jiný. Pomůžeme vám
najít tu správnou cestu

Úvodem

Co je pracovní rehabilitace?

Pracovní rehabilitace je soubor služeb zabezpečených Úřadem práce ČR, jejichž cílem je pomáhat osobám se zdravotním postižením získat a udržet si zaměstnání. Právo na využití pracovně rehabilitačních služeb je dáno zákonem. Služby jsou poskytovány bezplatně a veškeré náklady hradí Úřad práce České republiky. 

Cílem pracovní rehabilitace je posoudit, jakou práci, v jakém prostředí a jak dlouho jste schopni vykonávat. Dále se pracovní rehabilitace zaměřuje na rozvoj schopností, které potřebujete k získání vhodného zaměstnání a k výkonu práce. Klíčovou součástí pracovně rehabilitačních služeb je pak zprostředkování odpovídající pracovní pozice a usilovná podpora zaměstnavatelů při vytváření vhodných pracovních míst.


Oprávnění uživatelé služby

Komu je pracovní rehabilitace určena?

Na pracovní rehabilitaci má ze zákona právo každá osoba se zdravotním postižením, která se potýká s bariérami při vstupu na pracovní trh či je ohrožena ztrátou zaměstnání. Pracovní rehabilitace není určena pouze osobám v evidenci ÚP ČR coby uchazeč o zaměstnání, ale můžete ji využít i jako osoba mimo tuto evidenci (nicméně spolupráce s úřadem práce je nezbytná). Na pracovní rehabilitaci máte právo také v případě, že jste zaměstnáni, ale vlivem změny zdravotního stavu jste se ocitli v dočasné pracovní neschopnosti.

O pracovní rehabilitaci si můžete požádat, pokud jste:

●     Osoba, která byla ČSSZ uznána jako invalidní v 1., 2. nebo 3. stupni nebo jako zdravotně znevýhodněná

●     Osoba v dočasné pracovní neschopnosti, jejíž zdravotní stav je dlouhodobě nepříznivý* a pracovní rehabilitaci jí písemně doporučil ošetřující lékař (formulář pro ošetřujícího lékaře ke stažení zde)

●     Osoba ještě 12 měsíců poté, co jí byla invalidita odejmuta (oduznána ze strany ČSSZ)

* Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se považuje zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá déle než rok a má dopad na pokles pracovní schopnosti.Zjistit více
Co lze od pracovní rehabilitace očekávat?

Služby pracovně rehabilitačních středisek

V rámci aktuálně probíhajícího projektu ESF: "Vývoj a pilotní ověření konceptu pracovně rehabilitačního střediska" byla zřízena 3 pilotní pracoviště (Chomutov, Brno, Pardubice), která jsou připravena zabezpečit pro vás ve spolupráci s kontaktními pracovišti ÚP ČR pracovně rehabilitační služby v uvedených okresech. Níže uvedené služby jsou plně hrazeny z rozpočtu projektu. V tuto chvíli střediska poskytují své služby v pilotním provozu, s cílem ověřit svou účinnost a efektivitu. Nejedná se o střediska zřízená dle §8, písm. j) Zákona o zaměstnanosti č.  435/2004 Sb. 

Jedná se o odborná zařízení, ve kterých poskytují své služby kvalifikovaní a zkušení pracovníci z oborů ergoterapie, kariérového poradenství, psychodiagnostiky a sociální práce. Ve spolupráci s pracovníkem úřadu práce vám doporučí vhodný rozsah pracovně rehabilitačních služeb.

Mezi základní pracovně rehabilitační služby patří:

Individuální poradenství

Individuální poradenství je založeno na vztahu klienta a poradce, který mezi sebou vytvoří. Cílem je ve vzájemné spolupráci nalézt unikátní řešení.

Více informací

Skupinové poradenství

Cílem skupinového poradenského programu (JOB klub, motivačně aktivační program) je zlepšit orientaci na trhu práce a osvojit si potřebné dovednosti pro získání zaměstnání.

Více informací

Psychodiagnostika

Bilanční, případně pracovní diagnostika je služba psychologického poradenství zaměřena na pomoc při profesním uplatnění. Cílem bilanční diagnostiky je sebepoznání klienta.

Více informací

Ergodiagnostika

Cílem ergodiagnostického vyšetření je objektivně zhodnotit a určit míru fyzické, psychické a senzorické zátěže, která je ve vztahu ke zdravotnímu stavu v zaměstnání možná.

Více informací

Rekvalifikace

Cílem je získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace prostřednictvím akreditovaného vzdělávacího kurzu. Případně se může jednat i o kurzy profesní způsobilosti.

Více informací

Příprava k práci

Cílem je zapracování osob na vhodné pracovní místo a získání znalostí, dovedností a návyků nutných pro výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.

Více informací

Asistované zaměstnání

Pracovní asistence slouží k postupnému zaučení účastníka pracovní rehabilitace přímo na pracovišti a vytvoření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání.

Více informací

Zprostředkování práce

Cílem je vytipování vhodného pracovního místa pro konkrétního účastníka pracovní rehabilitace a zprostředkování tohoto zaměstnání u potenciálního zaměstnavatele.

Více informací
Poskytovatelé

Pracovně rehabilitační střediska

Aktuálně vytvářený koncept Pracovně rehabilitačního střediska předpokládá zapojení multidisciplinárního týmu k zabezpečení zdravotně sociálních, pedagogických a psychodiagnostických nástrojů, pomocí kterých usiluje o pracovní integraci osob se zdravotním postižením.

Pracovně rehabilitační středisko zabezpečuje v součinnosti s regionálními poskytovateli zdravotních a sociálních služeb, ÚP ČR, OSSZ a místní samosprávou níže uvedené činnosti:

  • Vyhledávání ohrožených oprávněných osob a jejich včasné zapojení do pracovní rehabilitace.
  • Spolupráce při vytváření individuálního plánu pracovní rehabilitace (součinnost s místním pracovištěm ÚP ČR).
  • Zabezpečení pracovně rehabilitačních služeb dle odsouhlaseného a schváleného individuálního plánu.
  • Přímá práce s klientem (individuální a skupinová). 
  • Kariérové poradenství, spolupráce se zaměstnavateli, asistované zaměstnání, audit pracovního místa, poradenství při úpravě pracovního prostředí pro OZP.
  • Nácvik dovedností potřebných pro trh práce.
  • Rekvalifikace, příprava k práci.
  • Zprostředkování zaměstnání.
  • Součinnost s dalšími klíčovými subjekty a partnery v procesu integrace OZP na trh práce.
  • Spolupráce na průběžném a závěrečném hodnocení pracovní rehabilitace v pracovníky ÚP ČR.


Kontaktovat středisko